ALV Sassenheimse IJsclub

Op dinsdag 7 november 2023 werd de ALV van de Sassenheimse IJsclub gehouden in het clubgebouw aan de Kagerweide.

De agenda was als volgt:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering 2022
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Verslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming nieuwe kascommissie
 8. Automatisering ledenadministratie
 9. Medegebruik clubgebouw
 10. Vaststelling contributie 2024 / 2025. De contributie is al ruim 10 jaar niet verhoogd, maar ook bij de ijsclub ontkomen we nu niet aan een verhoging. Vanuit het bestuur wordt voorgesteld de contributie voor seizoen 2024 – 2025 als volgt vast te stellen:
  – Gezin – met of zonder kinderen tot 18 jaar was  € 8,- en wordt  € 10,-
  – Volwassene vanaf 18 jaar was € 6,- en wordt   € 8,-
  – Donateur was € 2,50 en wordt € 5,-
 1. Bestuursverkiezingen: Aftredend zijn: Piet Kralt, Peter Ammerlaan en Kees Verkleij. Allen stellen zich herkiesbaar.
 2. Rondvraag en sluiting

Hieronder het verslag met bijbehorende stukken:

Plaats een reactie